Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Kotku, to brzmi jakbyś żałował. Widzę to, a jeżeli faktycznie tak jest - dlaczego jesteś w nim nadal? Potrafisz mi na to odpowiedzieć?
Codziennie mam ochotę przepraszać Cię za to, że w ogóle pojawiłem się w twoim życiu.
Reposted byiwillkillmyself iwillkillmyself
(...) nie widziałem jeszcze ludzi, którzy spotkaliby się w dobrym miejscu życia. Takiego miejsca w życiu nie ma i być nie może. Zawsze zdaje się, że jest zbyt późno lub zbyt wcześnie; że zbyt wiele doświadczenia albo że zbyt mało. Zawsze coś stoi na przeszkodzie.
— Hłasko
Jesteś moim lekarstwem.
1034 77b1 500
;x
Reposted byphilipsonzuopiarmontak
1203 e4ec
8174 3036 500
Reposted byuncertainitymala-mi-w-glanach
8167 d943
Reposted bymala-mi-w-glanach mala-mi-w-glanach
8163 e667
8103 c3a4
Reposted byuncertainity uncertainity
8092 40ed
Reposted bymala-mi-w-glanach mala-mi-w-glanach
8087 9333
8077 87b9
Reposted byrelationshitmala-mi-w-glanach
8061 8df9
8046 aab3
Reposted bylove-las love-las
7995 af76
7669 818f
7472 89f6 500
7446 3455 500
7429 345d
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl